O Zlatém oříšku

Pravidla a podmínky účasti v krajském kole soutěže Zlatý oříšek

Soutěž Zlatý oříšek, organizovaná pořadatelem Nadační fond Zlatý oříšek, probíhá v České republice a je zaměřená na všestrannou podporu nadaných, úspěšných, aktivních a cílevědomých dětí a dětských kolektivů České republiky.

Do krajského kola soutěže mohou být přihlášeny nadané, šikovné, aktivní děti, páry a dětské kolektivy (například pěvecký, taneční nebo herecký soubor, sportovní oddíl) jakékoli etnické skupiny, včetně dětí hendikepovaných (dále jen „Soutěžící“), a to za následujících podmínek:

 • Soutěžící v roce, ve kterém podává přihlášku, případně předcházejícím roce, vytvořil nebo učinil něco výjimečného, dosáhl úspěchu nebo vynaložil mimořádné úsilí v kterémkoli oboru nebo zájmu lidské činnosti.
 • Nárok na zařazení do soutěže vzniká Soutěžícímu v okamžiku, kdy Nadační fond Zlatý oříšek obdrží řádně vyplněnou přihlášku dostupnou na webových stránkách soutěže Zlatý oříšek.
 • Přihlašované dítě či kolektiv musí mít trvalé bydliště v kraji, ve kterém se do soutěže přihlašuje. Soutěžící nesmí překročit věkovou hranici 15 let.
 • Maximální věk Soutěžícího – jednotlivce je 14 let. Věková hranice se počítá tak, že do data natáčení televizního finále, což je vždy poslední listopadová, nebo první prosincová neděle daného roku (dále jen „Rozhodná doba“), nesmí Soutěžící – jednotlivec dosáhnout věku 15 let. V případě Soutěžícího – páru nesmí ani jeden z členů páru v Rozhodné době dosáhnout věku 15 let. V případě Soutěžícího – kolektivu nesmí jeho nejstarší člen v Rozhodné době překročit věkovou hranici 15 let a průměrný věk členů souboru nesmí být vyšší než 14 let.
 • Soutěžícího, který nevyhrál krajský Zlatý oříšek, je možné do krajského kola přihlásit ještě jednou. Celkově se tak soutěže může zúčastnit maximálně dvakrát.
 • Soutěžícího, který již vyhrál krajské kolo, není možné znovu do krajského kola soutěže přihlásit.
 • Každý soutěžící, který vyhrál krajské kolo nebo získal nominaci do krajského kola, je automaticky přihlášen do celostátního kola. Vzhledem ke skutečnosti, že krajská kola neprobíhají ve všech krajích ČR, to ale neznamená automatický nárok na postup do celostátního kola.
 • Soutěžící, který již vyhrál celostátní kolo, se do krajského kola přihlásit nemůže.
 • Dosažené úspěchy uváděné Soutěžícím v přihlášce musí být jeho vlastní a prokazatelné. V zájmu přihlašovaného dítěte či kolektivu je důležité, aby k přihlášce byly doloženy:
  - u uměleckých oborů práce, nahrávky, videa,
  - k přihlášce u sportovních a jiných oborů diplomy, výtahy z výsledkových listin, fotografie dokumentující činnost apod.
  Čím kvalitnější dokumentaci soutěžící poskytne, tím přesnější a ucelenější je poté posudek odborného poradce. 
 • Nominaci do krajského kola může získat maximálně 12 dětí/kolektivů.
 • Krajské kolo má 3 vítěze hlavní ceny a 1 cenu osobnosti regionu.
 • Přihláška do soutěže musí být vyplněna v případě Soutěžícího – jednotlivce jeho zákonným zástupcem. V případě Soutěžícího – páru musí být přihláška vyplněna za každého člena páru jeho zákonným zástupcem. V případě Soutěžícího – kolektivu musí být přihláška vyplněna pověřeným vedoucím kolektivu starším 16 let.
 • Zákonný zástupce nebo pověřený vedoucí Soutěžícího vyplněním přihlášky a potvrzením souhlasu uvedeného v přihlášce souhlasí se zásadami zpracování osobních údajů uvedenými zde.
 • Zákonný zástupce soutěžícího, ale i zákonní zástupci soutěžících prostřednictvím pověřeného zástupce kolektivu, berou na vědomí, že v případě udělení nominace Soutěžícímu bude se Soutěžícím uzavřena Smlouva o podmínkách účasti v soutěži Zlatý oříšek, jejíž vzor je pro Soutěžícího jednotlivce k nahlédnutí zde a pro Soutěžícího - kolektiv zde. Výše uvedená smlouva dle vzoru dostupného pod odkazy výše je uzavírána v případě udělení nominace na cenu Zlatý oříšek a následné účasti v dalších fázích soutěže, včetně finále soutěže Zlatý oříšek v České televizi, mezi Nadačním fondem Zlatý oříšek a Soutěžícím – jednotlivcem v zastoupení jeho zákonným zástupcem, u Soutěžícího – páru, je uzavřena smlouva pro jednotlivce s každým členem páru zvlášť v zastoupení jeho zákonným zástupcem a v případě Soutěžícího - kolektivu mezi Nadačním fondem Zlatý oříšek a pověřeným vedoucím kolektivu starším 18 let (aby bylo nesporné, že vedoucí kolektivu, který za kolektiv činí právní jednání je plně svéprávným člověkem, tedy člověkem, který již dovršil osmnáctý rok věku dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) na základě zmocnění všech členů kolektivu.

Nadační fond Zlatý oříšek si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Nadační fond Zlatý oříšek je zároveň oprávněn soutěž změnit, zrušit či upravit tato její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí Soutěžící nárok na výhru. Soutěžící bere na vědomí a svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že Nadační fond Zlatý oříšek nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody či jiné majetkové i nemajetkové újmy způsobené využitím či užíváním výher ze soutěže. Pořadatel tímto nepřebírá vůči Účastníkovi soutěže žádné jiné závazky a tento nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Nadačního fond Zlatý oříšek než uvedená v těchto pravidlech soutěže Zlatý oříšek.

Úplná oficiální pravidla soutěže v aktuálním znění jsou po celou dobu konání soutěže k dispozici na internetových stránkách.

Případné dotazy k soutěži je možné zaslat e-mailem na adresu info@zlaty-orisek.cz.

Stručný harmonogram soutěže

1. června - Den dětí

Vyhlášení nového ročníku krajského kola soutěže.

konec září

Uzávěrka přihlášek.

první polovina října

Finále krajského předkola.

 

Zlatý oříšek Vám přinášejí

Partner